Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Telstar Photo Products B.V. in relatie tot haar producten aangeboden op www.fotoboox.nl of afgeleiden daarvan. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Algemene informatie

Fotoboox is een dienst van Telstar Photo Products B.V. gevestigd in Pijnacker, Boezemweg 21 en is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 27170803. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen info@fotoboox.nl.

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

 1. Alle aanbiedingen op Fotoboox zijn vrijblijvend en Telstar Photo Products B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 3. Betaling kan gebeuren op een van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant.
 4. Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door Telstar Photo Products B.V. en zodra uw betaling per bank of giro op de daartoe aangegeven rekening van Telstar Photo Products B.V. definitief is bijgeschreven.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Telstar Photo Products B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 6. Telstar Photo Products B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren.

2. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Telstar Photo Products B.V.. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.

3. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Telstar Photo Products B.V. is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de via deze website aangeboden software.
 2. 3.2 Telstar Photo Products B.V. is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet tijdig overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Telstar Photo Products B.V..
 3. Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden software en bestelde producten, vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan Telstar Photo Products B.V. verstrekken van het juiste emailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en hierop draaiende programma's als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten worden ontvangen.
 4. Indien uw emailadres wijzigt, dient u ervoor te zorgen dat Telstar Photo Products B.V. hiervan direct op de hoogte wordt gesteld.

4. Overmacht

 1. Telstar Photo Products B.V. kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Telstar Photo Products B.V. verplicht is tot schadevergoeding. Telstar Photo Products B.V. dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Telstar Photo Products B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

5. Kwaliteit van geleverde producten

 1. Tussen het door de klant aangeleverd beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. Telstar Photo Products B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat. Telstar Photo Products B.V. wijst de klant er op dat de kwaliteit van het door de klant gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van het afgedrukte eindproduct negatief kan beïnvloeden. Zowel de resolutie, de toegepaste compressie kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.
 2. Telstar Photo Products B.V. garandeert niet dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor enig specifiek doeleind.
 3. Het op deze website getoonde beeldmateriaal geeft slechts een indicatie van het productassortiment. Tussen de getoonde voorbeelden en de geleverde producten kunnen afwijkingen bestaan.
 4. Telstar Photo Products B.V. geeft geen garantie op geleverde eindproducten. Bent u ontevreden over een door ons geleverd product? Neemt u dan contact op onze supportafdeling door te mailen naar info@fotoboox.nl. Zij zullen u verder helpen.

6. Vrijwaring

 1. De besteller is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem/haar verstrekte digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten. Wij gaan er van uit dat het auteursrecht op deze digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten bij de besteller berust.
 2. De besteller garandeert dat de door hem/haar aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maken op [intellectuele] [eigendoms-] rechten van derden, dan wel in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De besteller vrijwaart ons volledig tegen alle mogelijke aanspraken terzake.

7. Verboden materiaal

 1. Indien door ons, onze partners, personen in onze dienst en/of in dienst van onze partners redelijkerwijs wordt vermoed dat op digitale beeldbestanden strafbare feiten zijn waar te nemen, zoals bijvoorbeeld kinderpornografie, zal steeds aangifte bij de politie worden gedaan, en zal het materiaal met bijbehorende persoonsgegevens aan de politie ter hand worden gesteld.
 2. Wij behouden ons het recht voor om digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande mededeling te verwijderen als dit om wettelijke of om andere redenen opportuun is.

8. Aansprakelijkheid voor bestanden

 1. Telstar Photo Products B.V. is niet aansprakelijk voor het bewaren van geleverde bestanden.

9. Eigendom van de software

 1. 9.1 De voor het ontwerpen van fotoproducten benodigde software, die op deze site gratis door gebruikers kan worden gedownload, blijft eigendom van Telstar Photo Products B.V.. De gebruiker kan geen aanspraak op exclusief gebruik of eigendom van de software maken.

10. Diversen

 1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Telstar Photo Products B.V. vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
 2. 10.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. 10.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Fotoboox
Boezemweg 21
2641 KG Pijnacker