Privacy verklaring

Onze gegevens

Fotoboox is een handelsnaam van Telstar Photo Products B.V.

Telstar Photo Products B.V.
Boezemweg 21
2641 KG Pijnacker
Nederland
Tel: +31(0)15 - 361 54 70
Kvk-nummer: 55507611

www.fotoboox.nl
info@telstarphoto.com

Wat zijn Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Wij verwerken persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens van gebruikers van onze software, klanten en overige geïnteresseerden (zoals aanmelders voor de nieuwsbrief). We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers
 • IP-adressen
 • Cookies - zie voor meer informatie onze Cookie verklaring
 • Project- en orderbestanden > De foto’s die worden gebruikt en geüpload in projecten en orders, beschouwen we niet specifiek als persoonsgegevens, omdat we niet bijhouden of er personen op de foto’s staan, wie deze personen zijn, noch kenmerken van eventuele personen op de beelden analyseren, beoordelen, gebruiken, etc. Uiteraard zijn deze gegevens wel privacygevoelig en gaan we daar zorgvuldig mee om.

Doelen verwerking persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens ten behoeve van het aanbieden en functioneren van de fotoproducten-software, het verlenen van ondersteuning aan gebruikers van de software en het verwerken, produceren en leveren van (her)bestelde fotoproducten. Grondslag van deze verwerking is ‘Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst’, omdat het verwerken van de persoonsgegevens nodig is voor het maken en leveren van de bestelde fotoproducten (en het opmaak-traject dat daaraan voorafgaat).

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, zoals het versturen van nieuwsbrieven met betrekking tot het aanbod van Fotoboox aan gebruikers, klanten en overige geïnteresseerden. Grondslag van deze verwerking is ‘Toestemming’, omdat hiervoor toestemming wordt verleend wanneer bijvoorbeeld wordt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Uiteraard kan deze toestemming ook altijd weer worden ingetrokken.

U bent uiteraard nooit verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, maar zonder de gevraagde gegevens, kunnen wij onze software, producten en service niet aanbieden.

Beveiliging

We gaan uiteraard zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens en hebben diverse organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw (persoons)gegevens veilig te verwerken.

Uw (persoons)gegevens, waaronder uw foto’s en projecten, zijn te benaderen via uw account en beschermd door uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij adviseren u zodoende om een ‘sterk wachtwoord’ te gebruiken en hier zorgvuldig mee om te gaan.

De categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen (een deel van) de (persoons)gegevens die we verwerken met derde partijen die in opdracht van ons diensten uitvoeren. Onderstaand een overzicht van categorieën van partijen waarmee de gegevens worden gedeeld:

 • Producenten, zoals de drukkerij van de fotoboeken.
 • Online betaaldienstverleners zoals Multisafepay en PayPal.
 • Pakketbezorgingsdiensten, zoals GLS.
 • De beheerder en ontwikkelaar van onze software (gegevens worden niet zozeer verstrekt, maar zijn wel voor hen inzichtelijk).
 • De leverancier en beheerder van de servers waarop onze software wordt gehost (gegevens worden niet zozeer verstrekt, maar zijn wel voor hen inzichtelijk).
 • Direct marketing-software leverancier (gegevens worden niet zozeer verstrekt, maar zijn wel voor hen inzichtelijk).
 • Review software (gegevens worden niet zozeer verstrekt, maar zijn wel voor hen inzichtelijk).
 • Externe partijen die door ons worden ingezet voor technische werkzaamheden of managementdiensten.
 • Financieel dienstverleners, zoals een administratie- en accountantskantoor.
 • Mediabureaus, voor (analyse van) marketingactiviteiten t.b.v. ons eigen merk / assortiment (gegevens worden niet zozeer verstrekt, maar zijn wel voor hen inzichtelijk).
 • Zoekmachines zoals Google en Social Media-bedrijven zoals Facebook. Deze partijen verwerken gegevens buiten de EU, maar passen het regime van het EU-VS Privacyschild toe.

Wij delen alleen persoonsgegevens met partijen waarmee een (verwerkers)overeenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij er sprake is van een fusie, overname, soortgelijke gebeurtenis of wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Delen gegevens met een land of internationale organisatie buiten de EU

We delen geen persoonsgegevens met een land of internationale organisatie buiten de EU.

De bewaartermijn van gegevens

Onderstaand een overzicht van de vastgestelde bewaartermijnen per onderdeel van ons systeem / onze dienstverlening:

Helpdesk systeem
Als u ons een vraag stelt via het helpdesk-formulier op de website, verzoeken wij een aantal gegevens in te vullen (waaronder naam en e-mailadres). De gegevens van helpdesk-topics worden opgeslagen in het helpdesk-systeem en worden, nadat de berichten zijn beantwoord en het topic wordt afgesloten, maximaal één jaar op de server bewaard. Daarna worden alle gegevens van het topic verwijderd of geanonimiseerd opgeslagen.

Accountgegevens
Uw accountgegevens (waaronder NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer) worden bewaard en gebruikt zolang u geen verzoek tot verwijdering van de gegevens doet. Zo houdt u toegang tot uw (online) projecten en kunt u verder werken aan uw project(en), nieuwe bestellingen plaatsen, maar bijvoorbeeld ook eerdere orders herbestellen.

Project en orderbestanden
Projecten worden lokaal opgeslagen. Na bestelling worden de projecten aan ons verzonden zodat de bestelling kan worden geproduceerd. De verzonden bestanden worden tenminste één jaar bewaard. Na afloop van de aangeven bewaartermijn worden de bestanden verwijderd of geanonimiseerd opgeslagen.

Automatisch gelogde gegevens in software
Als u werkt met de software, worden automatisch gegevens bijgehouden ten einde het optimaal functioneren (en verbeteren) van het platform / de software. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor onze softwareleverancier en worden geanonimiseerd.

Uw rechten (inzage, rectificatie of verwijdering)

Zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Ook mag u ons vragen de gegevens aan te vullen, verbeteren of verwijderen. Uiteraard kunt u zelf inloggen om uw gegevens in te zien, aan te passen of verwijderen, maar dergelijke verzoeken kunt u ook richten aan onze klantenservice.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken (bijvoorbeeld door u af te melden voor een nieuwsbrief).

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) op basis van uw persoonsgegevens.

Klachten

Heeft u een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie? Dan lossen we dat natuurlijk graag op. We vragen u in dat geval contact op te nemen met onze klantenservice. U heeft overigens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging & Vragen

Telstar Photo Products B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Op deze pagina is altijd de actuele versie van de privacyverklaring te vinden.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, neem dan contact op met onze klantenservice.

Contact

Fotoboox
Boezemweg 21
2641 KG Pijnacker